Cách Tham Gia

QUEST Integration là gì?

QUEST Integration, thông qua quan hệ đối tác với tiểu bang Hawai’i, phục vụ mọi người với những nhu cầu khác nhau. Quý vị sẽ không cần lo lắng về việc tìm bác sĩ. Chúng tôi có nhiều bác sĩ để quý vị có thể lựa chọn.

Chúng tôi tự hào vì đã giúp người dân Hawai’i có cuộc sống tốt hơn và khỏe mạnh hơn. Để làm được điều này, chúng tôi đã xây dựng một chương trình cho toàn tiểu bang. Giờ đây, tất cả hội viên Medicaid của Hawai’i đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc có quản lý!

Ai Sẽ Hội Đủ Điều Kiện?

Tình trạng hội đủ điều kiện cho chương trình được xác định bởi Med-QUEST.

Tôi Có Thể Nhận Được Những Phúc Lợi Gì?

Các phúc lợi bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Tiêm chủng cho trẻ
  • Phương tiện đưa đón đến cuộc hẹn khám sức khỏe (khi cần thiết và bắt buộc về mặt y tế)
  • Bảo hiểm thuốc
  • Các chương trình quản lý chăm sóc
  • Gọi đến Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24 Giờ theo số miễn cước 1-800-919-8807
  • Dịch vụ phiên dịch
  • Dịch vụ khách hàng

Quý Vị Có Câu Hỏi?

Vui lòng gọi đến số miễn cước 1-888-846-4262 (TTY 711).