Hưởng Các Dịch Vụ Được Bao Trả

Các Dịch Vụ Yêu Cầu Giấy Giới Thiệu

PCP của quý vị sẽ cần phải giới thiệu để quý vị có thể nhận một số dịch vụ nhất định. Các dịch vụ này gồm có:

  • Dịch vụ mà PCP của quý vị không thực hiện
  • Thăm khám bác sĩ chuyên khoa và chăm sóc đặc biệt tại một phòng mạch hoặc phòng khám độc lập cần giấy giới thiệu

Giấy Giới Thiệu Là Gì?

Giấy giới thiệu là khi PCP của quý vị chuyển quý vị đến một bác sĩ hoặc cơ sở khác trong chương trình của chúng tôi để được chăm sóc. Thông thường nhất, đó sẽ là một bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa này đã được đào tạo chuyên sâu trong một lĩnh vực y khoa nhất định. PCP của quý vị sẽ cho bác sĩ chuyên khoa hoặc cơ sở đó biết rằng họ sẽ chuyển quý vị đến đó để điều trị và chia sẻ hồ sơ y tế của quý vị với nhà cung cấp.

Dịch Vụ Từ Các Nhà Cung Cấp Không Nằm Trong Mạng Lưới Của Chúng Tôi

Đôi khi dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị cần không được cung cấp khi sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới của chúng tôi. Nếu quý vị cần sự chăm sóc từ một người không nằm trong danh sách nhà cung cấp của chúng tôi, PCP của quý vị sẽ làm việc với chương trình chăm sóc sức khỏe để sắp xếp việc chăm sóc cho quý vị. Lưu ý: Có thể cần có sự chấp thuận trước.