Chương Trình Đặc Biệt

Quản Lý Trường Hợp Chuyên Sâu là gì?

  • ‘Ohana CCS phối hợp chặt chẽ với các hội viên, nhà cung cấp và điều phối viên dịch vụ nhằm tìm ra các cách thức hiệu quả để tiến hành điều trị
  • Việc này thường liên quan đến các chương trình quản lý trường hợp chuyên sâu được xây dựng để cung cấp cho hội viên sự hỗ trợ bổ sung ở mỗi giai đoạn của trải nghiệm ‘Ohana từ lần tiếp xúc đầu tiên đến tái khám
  • Tiếp cận – thực hiện bước đầu tiên để tìm và hỗ trợ những người có thể hưởng lợi từ chăm sóc bổ sung
  • Đánh giá trường hợp – xem xét kỹ lưỡng những thách thức quý vị phải đối mặt và giải pháp giải quyết những thách thức đó
  • Lập kế hoạch về trường hợp (lập kế hoạch dịch vụ, lập kế hoạch chăm sóc) – các chiến lược giúp quý vị thành công
  • Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP)
  • Theo dõi liên tục và phối hợp dịch vụ – tái khám để theo dõi sức khỏe của quý vị