Vận chuyển

Cung cấp cả dịch vụ đường bộ và đường hàng không cấp cứu và không cấp cứu đến và rời khỏi cuộc hẹn với nhà cung cấp cần thiết về mặt y tế cho các thành viên:

  • Không có phương tiện vận chuyển.
  • Cư trú ở những khu vực không có phương tiện vận chuyển công cộng.
  • Không thể sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng do bệnh tâm thần.
  • Không sống trong nhà cha mẹ nuôi tạm thời của cộng đồng, nhà chăm sóc nội trú cho người trưởng thành, nhà chăm sóc nội trú cho người trưởng thành mở rộng hoặc nhà ở.

Không cung cấp phương tiện vận chuyển cho các chương trình ban ngày không cần thiết về mặt y tế.

Yêu cầu sự cho phép đối với bất kỳ vận chuyển đường bộ nào đến địa điểm cách địa điểm đón hơn 35 dặm. Có thể cần sự chấp thuận trước.

Các thành viên trưởng thành được chẩn đoán mắc SMI, SMI tạm thời hoặc SPMI và cần chẩn đoán lạm dụng rượu và/hoặc lạm dụng ma túy, điều trị và/hoặc dịch vụ phục hồi chức năng, sẽ nhận được những dịch vụ này từ chúng tôi. Chúng tôi đưa ra quyết định về tiêu chí tiếp nhận vào chương trình điều trị, nằm viện liên tục và xuất viện dựa vào ấn bản mới nhất của Tiêu Chí Sắp Xếp Bệnh Nhân của Hiệp Hội về Các Loại Thuốc Gây Nghiện Hoa Kỳ (ASAM).