Chào mừng quý vị đến với Chương Trình Phúc Lợi Tương Đương Trường Trung Học của ‘Ohana!

Bằng cách đăng ký để thực hiện các bài kiểm tra tương đương trường trung học (GED® hoặc HiSET®), quý vị đã tiến một bước lớn đến tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi muốn giúp quý vị đạt được mục tiêu này bằng cách bao trả chi phí cho quý vị thực hiện một trong những bài kiểm tra này.

Để hội đủ điều kiện, quý vị phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Ít nhất 18 tuổi,
 • Chưa tốt nghiệp trường trung học được công nhận hoặc chưa nhận bằng hay chứng nhận trung học tương đương,
 • Hiện tại không ghi danh vào trường trung học thông thường và
 • Có Thẻ ID hợp lệ.

Sẽ được hoàn tất tại trung tâm kiểm tra:

Nếu quý vị đã rời trường trung học từ một năm trở lên, quý vị phải thực hiện các bước dưới đây để giúp quý vị vượt qua bài kiểm tra tương đương trường trung học. Quý vị có thể thực hiện bài kiểm tra GED hoặc HiSET. Chỉ có thể làm bài kiểm tra GED trên máy tính. Học sinh được kiểm tra về các chủ đề như: đọc hiểu, khoa học, nghiên cứu xã hội và toán học. Quý vị có thể làm bài kiểm tra HiSet trên máy tính hoặc trên giấy. Bài kiểm tra HiSet chấm điểm học sinh về các chủ đề như: đọc hiểu, viết, nghiên cứu xã hội, khoa học và toán học.

Yêu cầu:

Để bắt đầu, vui lòng gọi cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số điện thoại 1-888-846-4262 (TTY 711). Vui lòng cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng biết quý vị muốn thực hiện kiểm tra nào (GED hoặc HiSET). Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một bức thư có phiếu để tiến hành Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng.

GED:

 • Thực Hiện Bài Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng. Đây là một bài kiểm tra trực tuyến có thể làm trên máy tính tại nhà. Quý vị có thể tìm thấy bài kiểm tra tại MyGED™ trên www.ged.com
 • Để đủ điều kiện nhận phiếu thưởng với kiểm tra GED, quý vị phải đạt tổng điểm tiêu chuẩn trung bình tối thiểu là 150 (hoặc Vùng Xanh Lá) ở bài Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng.
 • Ký vào biểu mẫu “Tuyên Bố Phát Hành” đính kèm. Điều này sẽ cho phép trung tâm kiểm tra công bố điểm bài kiểm tra của quý vị. Gửi lại điểm kiểm tra của quý vị đến địa chỉ email GEDresponse@wellcare.com hoặc fax đến 1-888-338-3373.
 • Quý vị sẽ nhận được phiếu GED trong thư sau khi gửi điểm số vượt qua Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng.
 • Quý vị có thể tìm tài liệu thực hành miễn phí về kiểm tra GED tại https://ged.com/study/free_online_GED_testđể giúp quý vị chuẩn bị cho kiểm tra
 • Để có danh sách đầy đủ các trung tâm kiểm tra GED trên máy tính, vui lòng truy cập https://ged.com

HiSET:

 • Thực Hiện Kiểm Tra Thực Hành. Có thể thực hiện kiểm tra trực tuyến này trên máy tính tại nhà của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy bài kiểm tra tại http://hiset.ets.org/prepare/overview
 • Để đủ điều kiện nhận phiếu thưởng với bài kiểm tra HiSET, quý vị phải đạt tổng điểm tiêu chuẩn trung bình tối thiểu là 150 (hoặc Vùng Xanh Lá) ở bài Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng.
 • Ký vào biểu mẫu “Tuyên Bố Phát Hành” đính kèm. Điều này sẽ cho phép trung tâm kiểm tra công bố điểm bài kiểm tra của quý vị. Gửi lại điểm kiểm tra của quý vị đến địa chỉ email GEDresponse@wellcare.com hoặc fax đến 1-888-338-3373.
 • Quý vị sẽ nhận được phiếu HiSET trong thư sau khi gửi điểm số vượt qua Kiểm Tra Sự Sẵn Sàng.
 • Quý vị có thể tìm tài liệu thực hành miễn phí về kiểm tra HiSET tại http://hiset.ets.org/prepare/overview để giúp quý vị chuẩn bị cho kiểm tra.
 • Để biết danh sách đầy đủ các trung tâm kiểm tra HiSET, vui lòng truy cập http://hiset.ets.org/requirements/hi

Vui lòng không làm bài kiểm tra cho đến khi quý vị cảm thấy mình đã sẵn sàng. Chương trình của chúng tôi chỉ bao trả chi phí làm bài kiểm tra một lần.