Bảo Hiểm Ngoài Tiểu Bang và Ngoài Đảo

Dành cho các dịch vụ được bao trả và cần thiết về mặt y tế được sắp xếp trước trong trường hợp không có sẵn trên đảo của quý vị hoặc có sẵn ở Hawai'i. Các dịch vụ này bao gồm:

  • Giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hoặc cơ sở ngoài tiểu bang hoặc ngoài đảo
  • Vận chuyển đến và rời khỏi điểm đến giới thiệu
  • Nhà ở & bữa ăn
  • Người phục vụ thành viên (nếu được cho phép)
  • Có thể yêu cầu sự chấp thuận trước
  • Dịch vụ cấp cứu