Quyền Và Chính Sách Dành Cho Thành Viên

Là thành viên trong chương trình của chúng tôi, quý vị có quyền, trách nhiệm và lựa chọn. Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin quan trọng này với quý vị.

Trong phần này, quý vị sẽ tìm hiểu về: