Chương Trình Đặc Biệt

Điều Phối Dịch Vụ

Chương Trình Phối Hợp Dịch Vụ của ‘Ohana giúp cải thiện sức khỏe của quý vị. Đội ngũ chương trình bao gồm y tá và nhân viên xã hội đã đăng ký. Họ tìm ra các yếu tố rủi ro, phát triển các kế hoạch dịch vụ và theo dõi tình trạng sức khỏe của quý vị.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem cẩm nang hội viên của quý vị hoặc liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng theo số miễn cước 1-888-846-4262 (TTY 711).

Kiểm Soát Bệnh Tật

Các chương trình Kiểm Soát Bệnh Tật của ‘Ohana giúp quý vị hiểu và kiểm soát bệnh mạn tính của mình tốt hơn. Những chương trình này bao gồm các chương trình cho các bệnh sau đây:

  • Bệnh trầm cảm
  • Suyễn
  • Bệnh Động Mạch Vành
  • Cai Thuốc Lá

Để tìm hiểu thêm, hãy gọi bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng qua số miễn cước 1-888-846-4262 (TTY 711) và yêu cầu gặp Bộ Phận Quản Lý Bệnh Tật.