Dịch Vụ Yêu Cầu Sự Chấp Thuận Trước

Chúng tôi cần phê duyệt những dịch vụ sau trước khi cung cấp cho quý vị. Đây được gọi là sự chấp thuận trước. Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ liên hệ với chúng tôi để yêu cầu phê duyệt này. Nếu không phê duyệt những dịch vụ đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về quy trình than phiền và kháng cáo cũng như quyền của quý vị đối với phiên điều trần của tiểu bang.

Danh sách này có thể thay đổi. Quý vị có thể gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng để có danh sách dịch vụ mới nhất yêu cầu sự chấp thuận trước:

  • Điều trị lạm dụng dược chất
  • Phục hồi chức năng tâm lý xã hội
  • Nhà ở hỗ trợ
  • Điều trị nội trú đặc biệt
  • Hầu hết xét nghiệm sức khỏe tâm thần được thực hiện bởi Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Quy trình và điều trị nghiên cứu và thử nghiệm
  • Dịch vụ bệnh viện không cấp cứu

Chúng tôi sẽ phê duyệt dịch vụ thông thường trong vòng mười bốn (14) ngày theo lịch. Chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể cần thêm thời gian để đưa ra quyết định này. Nếu vậy, chúng tôi sẽ cần thêm mười bốn (14) ngày theo lịch. Quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định nhanh (quyết định đưa ra trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu về dịch vụ). Quý vị có thể yêu cầu quyết định nhanh nếu việc chờ đợi đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị.