Quyền và Trách Nhiệm

Hiểu Quyền Lợi Của Quý Vị Với Tư Cách Thành Viên QUEST Integration.

Là hội viên của 'Ohana, quý vị có quyền:

 • Nhận thông tin theo chương trình;
 • Được đối xử một cách tôn trọng và cân nhắc đến nhân phẩm, quyền riêng tư của hội viên;
 • Bảo mật tất cả hồ sơ, thông tin y tế và thông tin cá nhân;
 • Nhận thông tin về các lựa chọn điều trị và phương pháp thay thế sẵn có được trình bày theo cách phù hợp với điều kiện và khả năng hiểu của hội viên;
 • Tham gia vào các quyết định liên quan đến chăm sóc sức khỏe của họ, bao gồm quyền từ chối điều trị;
 • Không chịu bất kỳ hình thức giới hạn hoặc cô lập nào dưới dạng phương thức ép buộc, kỷ luật, lợi dụng hoặc trả thù, như được nêu trong các quy định của liên bang về việc sử dụng các biện pháp giới hạn hoặc cô lập;
 • Yêu cầu và nhận bản sao hồ sơ y tế và yêu cầu điều chỉnh hoặc sửa đổi hồ sơ theo quy định của chương trình;
 • Được cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chương trình;
 • Tự do thực hiện các quyền của mình, bao gồm quyền liên quan đến nộp đơn than phiền hoặc kháng cáo, và việc thực hiện những quyền này sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến cách mà thành viên được đối xử;
 • Được tiếp cận trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa về sức khỏe phụ nữ trong mạng lưới;
 • Nhận ý kiến thứ hai miễn phí cho thành viên;
 • Nhận được các dịch vụ ngoài mạng lưới nếu chương trình sức khỏe không thể cung cấp các dịch vụ này trong mạng lưới, miễn là chương trình sức khỏe không thể cung cấp các dịch vụ này trong mạng lưới và không thanh toán nhiều hơn chi phí dự kiến nếu dịch vụ được cung cấp trong mạng lưới;
 • Nhận được dịch vụ theo tiêu chuẩn thời gian chờ cuộc hẹn;
 • Nhận được các dịch vụ theo cách phù hợp về phương diện văn hóa;
 • Nhận được các dịch vụ theo cách phối hợp;
 • Được bảo vệ quyền riêng tư;
 • Được tham gia phát triển chương trình dịch vụ, nếu có;
 • Được tiếp cận trực tiếp với các bác sĩ chuyên khoa (nếu họ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt);
 • Không bị tự ý từ chối hoặc cắt giảm các dịch vụ về số lượng, thời gian hoặc phạm vi do chẩn đoán, loại bệnh hoặc bệnh lý;
 • Không phải chịu trách nhiệm pháp lý về:
  • Các khoản nợ của chương trình chăm sóc sức khỏe trong trường hợp mất khả năng thanh toán;
  • Các dịch vụ được bao trả do chương trình sức khỏe cung cấp cho thành viên mà DHS không thanh toán cho chương trình sức khỏe;
  • Các dịch vụ được bảo hiểm dành cho thành viên mà DHS hoặc chương trình sức khỏe không thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ y tế đó; và
  • Các dịch vụ được bảo hiểm sẽ được thanh toán theo hợp đồng, giấy giới thiệu hoặc các thỏa thuận khác nếu các khoản thanh toán đó vượt quá số tiền mà thành viên sẽ nợ nếu chương trình sức khỏe cung cấp dịch vụ trực tiếp; và
 • Chỉ chịu trách nhiệm về chia sẻ chi phí theo chương trình.

LƯU Ý: Nếu ‘Ohana Health Plan phản đối cung cấp dịch vụ trên cơ sở đạo đức hoặc tôn giáo, Chương Trình phải cung cấp thông tin về các dịch vụ mà họ không bao trả:

 1. Cho DHS trong vòng 120 ngày kể từ khi áp dụng chính sách
 2. Cho thành viên trước và trong khi ghi danh
 3. Đến các thành viên trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông qua chính sách đối với bất kỳ dịch vụ cụ thể nào

Hiểu Trách Nhiệm Của Quý Vị Với Tư Cách Là Thành Viên QUEST Integration.

Là hội viên của ‘Ohana, quý vị có trách nhiệm:

 • Cung cấp thông tin mà chương trình và các nhà cung cấp cần để mang đến dịch vụ chăm sóc
 • Tuân thủ các chương trình và hướng dẫn về chăm sóc mà quý vị đã thỏa thuận với PCP
 • Hiểu rõ vấn đề sức khỏe của quý vị
 • Trợ giúp đề ra mục tiêu điều trị mà quý vị và PCP nhất trí
 • Đọc cẩm nang thành viên để hiểu cách thức hoạt động của chương trình
 • Luôn mang theo thẻ ID thành viên
 • Luôn mang theo thẻ Medicaid
 • Xuất trình thẻ ID với mỗi nhà cung cấp
 • Thông báo cho ‘Ohana nếu quý vị mất thẻ ID hội viên
 • Lên lịch hẹn cho tất cả trường hợp chăm sóc không cấp cứu thông qua PCP
 • Lấy giấy giới thiệu từ PCP cho dịch vụ chăm sóc chuyên khoa
 • Hợp tác với những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Đến các cuộc hẹn đúng giờ
 • Thông báo cho văn phòng của nhà cung cấp nếu quý vị cần hủy hoặc thay đổi cuộc hẹn
 • Tôn trọng quyền của tất cả nhà cung cấp
 • Tôn trọng tài sản của tất cả nhà cung cấp
 • Tôn trọng quyền của các bệnh nhân khác
 • Không gây rối trong văn phòng của nhà cung cấp
 • Biết rõ thuốc đang dùng, tác dụng của thuốc và cách dùng thuốc phù hợp
 • Đảm bảo PCP có bản sao của tất cả hồ sơ y tế trước đây của quý vị
 • Thông báo cho chương trình trong vòng 48 giờ, hoặc sớm nhất có thể, nếu quý vị nhập viện hoặc nhận được dịch vụ chăm sóc của phòng cấp cứu
 • Gọi cho ‘Ohana để biết thông tin hoặc được giải đáp thắc mắc. Gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số điện thoại miễn cước 1-888-846-4262 (TTY 711).