Thông Tin Đồng Thanh Toán

Chương trình này không có khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm, ngoại trừ chia sẻ chi phí như được mô tả trong chương trình của quý vị.

Thành viên có thể phải chia sẻ chi phí của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều này có thể xảy ra khi không đáp ứng được một số yêu cầu nhất định về tình trạng hội đủ điều kiện tài chính. Nhân viên phụ trách tình trạng đủ điều kiện Hawai’i được chỉ định của quý vị có thể giúp quý vị biết được số tiền chia sẻ chi phí hàng tháng của mình. Nếu quý vị có số tiền chia sẻ chi phí, quý vị sẽ thanh toán cho nhà cung cấp của mình mỗi tháng. Trong hầu hết các trường hợp, chi phí này sẽ dành cho việc chăm sóc lâu dài hoặc vì lợi ích cộng đồng. Nếu quý vị không có nhà cung cấp, quý vị sẽ trả trực tiếp cho chúng tôi.

Quý vị có thể phải thanh toán cho các dịch vụ. Điều này có thể xảy ra nếu:

 • Quý vị gặp bác sĩ chuyên khoa hoặc nhà cung cấp khác mà không có sự cho phép trước. ‘Ohana chỉ chịu trách nhiệm với các dịch vụ được chúng tôi cho phép.
 • Quý vị nhận một số dịch vụ không được bao trả. Quý vị vẫn có thể nhận dịch vụ không được bao trả. Tuy nhiên, quý vị sẽ phải thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp.

Các Dịch Vụ Không Được Bao Trả QUEST Integration

Các Thủ Thuật Thẩm Mỹ

Ngoại Lệ/Giới Hạn

 • Không được bao trả

Thủ Thuật Cắt Bỏ Tử Cung

Ngoại Lệ/Giới Hạn

 • Không được bao trả khi:
  • Được thực hiện đơn thuần nhằm mục đích làm cho một thành viên vĩnh viễn không thể sinh sản
  • Có nhiều mục đích để thực hiện việc cắt bỏ tử cung (nhưng mục đích chính là làm cho thành viên đó vĩnh viễn không thể sinh sản)
  • Dịch vụ được thực hiện với mục đích phòng ung thư

Các Thủ Thuật Thí Nghiệm Và Nghiên Cứu

Ngoại Lệ/Giới Hạn

 • Không được bao trả

Chăm Sóc Y Tế tại Nước Ngoài dành cho Trẻ Em hoặc Người Lớn

Ngoại Lệ/Giới Hạn

 • Không được bao trả

Dịch Vụ Chẩn Đoán, X-quang và Phòng Thí Nghiệm

Ngoại Lệ/Giới Hạn

 • Các dịch vụ không được bao trả bao gồm:
  • Dịch vụ X-quang - siêu âm để xác định giới tính
 • Dịch vụ phòng thí nghiệm và chẩn đoán:
  • Thí nghiệm
  • Thuộc nghiên cứu hoặc thường không được chứng minh
  • Xét nghiệm IgG4
  • Các thủ thuật liên quan đến bảo quản, chuẩn bị và chuyển phôi để thụ tinh trong ống nghiệm