Dịch Vụ Nhà Thuốc

‘Ohana Health Plan bao trả các loại thuốc được Medicaid cho là cần thiết về mặt y tế.

Chúng tôi sử dụng danh sách các loại thuốc mà chúng tôi ưu tiên bác sĩ của quý vị kê toa, gọi là Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (PDL).

Hầu hết các loại thuốc này đều được bao trả mà không cần Yêu Cầu Xác Định Bảo Hiểm. Tuy nhiên, một số loại thuốc trong số đó yêu cầu xem xét và ghi chú với chữ PA (Cho Phép Trước).

Một số thuốc yêu cầu trị liệu từng bước – sử dụng các loại thuốc khác trước khi được cho phép. Các thuốc này được ghi chú với chữ ST (Trị Liệu Từng Bước).

Danh sách này cũng sẽ gồm các loại thuốc có thể có giới hạn độ tuổi của quý vị hoặc số lượng quy định. Những điều này được ghi chú trên PDL với chữ AL (Giới Hạn Độ Tuổi) và QL (Giới Hạn Số Lượng).

Bác sĩ sẽ phải gửi Yêu Cầu Xác Định Bảo Hiểm như sau:

  • Thuốc không có trong PDL
  • Thuốc có PA trên PDL

Luôn xuất trình Thẻ ID ‘Ohana tại nhà thuốc.

  • Các hội viên chỉ có Medicaid sẽ không phải trả khoản đồng thanh toán cho các thuốc trong Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (PDL) của ‘Ohana. Tuy nhiên, sẽ có lúc quý vị phải thanh toán cho các thuốc được bao trả.
  • Điều này có thể xảy ra nếu quý vị quên xuất trình thẻ ID 'Ohana tại nhà thuốc.
  • Nếu quý vị tự trả cho các thuốc được bao trả, quý vị có thể yêu cầu được hoàn tiền. Chỉ cần điền vào Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Hội Viên Trực Tiếp rồi gửi đến ‘Ohana.

Tìm kiếm thuốc bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi.

Danh Sách Thuốc Ưu Tiên Đã In:

Mẫu Đơn Yêu Cầu Đánh Giá Thuốc: