Các Dịch Vụ Khác

  • Dịch vụ chuyên viên y tá cần thiết về mặt y tế khác được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cấp phép và/hoặc được chứng nhận
  • Dịch vụ trị liệu cần thiết về mặt y tế khác bao gồm dịch vụ ngăn chặn thể chế hóa
  • Duy trì khả năng hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ y tế của hội viên