Phúc Lợi

Các hội viên ‘Ohana CCS có quyền tiếp cận nhiều phúc lợi về sức khỏe hành vi. Quý vị có thể xem một số phúc lợi nổi bật tại đây.

Để biết chi tiết đầy đủ hơn, xin nhớ xem Cẩm Nang Hội Viên.

Chi Tiết Phúc Lợi

Chẩn Đoán

 • Khám tâm lý
 • Đánh giá và điều trị tâm thần hoặc tâm lý (bao gồm đánh giá tâm lý thần kinh)
 • Tiền sử tâm lý xã hội
 • Khám sàng lọc và theo dõi điều trị lạm dụng dược chất và bệnh tâm thần
 • Các dịch vụ chẩn đoán sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y tế khác cần có phòng xét nghiệm

Dịch vụ Chữa Trị Bệnh Nghiện

Các Dịch Vụ về Rối Loạn Sử Dụng Chất Kích Thích

Ohana Health Plan CCS phối hợp với Ban Lạm Dụng Rượu Bia và Chất Kích Thích – Sở Y Tế (DOH-ADAD) nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của các hội viên bị Rối Loạn Sử Dụng Chất Kích Thích. Họ liên kết hội viên với các chuyên gia về ADAD trong Mạng Lưới Nhà Cung Cấp của chúng tôi.  Quý vị có cần trợ giúp tiếp cận các nhà cung cấp này để điều trị rối loạn sử dụng chất kích thích không? Vui lòng làm việc với người quản lý trường hợp CCS của quý vị hoặc liên hệ với Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số điện thoại miễn cước 1- 866-401-7540 hoặc TTY/TTD 711. Ngoài ra, quý vị có thể tiếp cận các nhà cung cấp ADAD và dịch vụ điều trị rối loạn sử dụng chất kích thích 24/7 bằng cách gọi đến đường dây Hawaii CARES:

Oahu: 1-808-832-3100

Các đảo lân cận: 1-800-753-6879

Dịch Vụ Điều Trị Các Bệnh Nghiện Rượu và Thuốc

 • Bao trả tất cả dịch vụ cần thiết về mặt y tế.

Dịch vụ Quản Lý Methadone

 • Điều này bao gồm việc cung cấp methadone hoặc thuốc thay thế phù hợp (là LAAM hoặc bupernorphoine) cũng như các dịch vụ tư vấn bệnh nhân ngoại trú.

Thuốc Theo Toa và Quản Lý Thuốc

Quản Lý Thuốc

 • Đánh giá thuốc
 • Tư vấn và giáo dục về thuốc
 • Thuốc tâm thần

Các thuốc theo toa

 • Chương trình bao trả thuốc có trong Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (PDL)
 • Danh sách này cũng sẽ bao gồm thuốc có các giới hạn như sự chấp thuận trước, giới hạn số lượng, phương pháp trị liệu từng bước, giới hạn tuổi hoặc giới hạn giới tính
 • Thuốc thay thế có thể được bao trả nếu có sự chấp thuận trước

Dịch Vụ Hỗ Trợ Khủng Hoảng và Cấp Cứu

Dịch Vụ Hỗ Trợ Khủng Hoảng về Sức Khỏe Hành Vi

 • Cấp cứu/can thiệp khủng hoảng 24 giờ, 7 ngày một tuần
 • Ứng phó khủng hoảng lưu động
 • Ổn định khủng hoảng
 • Đường dây nóng trợ giúp khủng hoảng
 • Dịch vụ nội trú khi khủng hoảng

Phòng Cấp Cứu (ED)

 • Bất kỳ dịch vụ nội trú và ngoại trú được bao trả nào do nhà cung cấp đủ điều kiện cung cấp; những dịch vụ này cần thiết để thẩm định hoặc ổn định một bệnh lý cần cấp cứu
 • Bệnh lý cần cấp cứu phải được gây ra bởi bệnh tâm thần nghiêm trọng (SMI) hoặc bệnh tâm thần nghiêm trọng và dai dẳng (chẩn đoán SPMI)
 • Chương trình sức khỏe không được từ chối thanh toán cho những dịch vụ này khi người đại diện từ chương trình sức khỏe đã hướng dẫn thành viên yêu cầu các dịch vụ

Chăm Sóc Khẩn Cấp

 • Được bao trả khi cần thiết về mặt y tế. Không cần sự chấp thuận trước.

Việc Làm

Dịch Vụ Hỗ Trợ Việc Làm

 • Dịch vụ đánh giá công việc
 • Dịch vụ trước tuyển dụng

Nằm Viện

Nằm Viện Điều Trị Bệnh Tâm Thần Nội Trú 24 Giờ

 • Ăn ở
 • Chăm sóc điều dưỡng
 • Nguồn tiếp liệu y tế, thiết bị và thuốc
 • Dịch vụ chẩn đoán
 • Dịch vụ điều trị bệnh tâm thần
 • Các dịch vụ chuyên viên y tá khác khi cần
 • Liệu pháp vật lý, cơ năng, phát âm và ngôn ngữ
 • Dịch vụ sau khi tình trạng đã ổn định
 • Dịch vụ cần thiết về mặt y tế khác

Nằm Viện Một Phần hoặc Nằm Viện Ngoại Trú Chuyên Sâu bao gồm:

 • Quản lý thuốc
 • Thuốc kê toa
 • Nguồn tiếp liệu y tế
 • Xét nghiệm chẩn đoán
 • Dịch vụ trị liệu bao gồm trị liệu cá nhân, gia đình và nhóm và chăm sóc sau thời gian điều trị
 • Dịch vụ cần thiết về mặt y tế khác

Quản Lý Trường Hợp Chuyên Sâu

 • Phối hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi, y tế và nhà thuốc
 • Hỗ trợ nhận thực phẩm và nhà ở
 • Hỗ trợ đảm bảo và duy trì tính hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ thông thường hoặc các phúc lợi An Sinh Xã Hội
 • Theo dõi và quản lý thuốc
 • Lập kế hoạch xuất viện
 • Dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng

Dịch Vụ Nhà Ở và Đời Sống

Điều Trị Nội Trú và Ngoại Trú

 • Dịch vụ đánh giá công việc
 • Chương trình nằm viện ngoại trú chuyên sâu
 • Điều trị ban ngày
 • Dịch vụ điều trị nội trú
 • Phục hồi chức năng tâm lý xã hội