Quyền Và Trách Nhiệm Của Thành Viên

Quyền của Thành Viên

Là hội viên ‘Ohana CCS, quý vị có quyền:

 • Nhận thông tin về chương trình, dịch vụ, chuyên viên y tá và nhà cung cấp của chương trình.
 • Nhận thông tin về quyền và trách nhiệm của quý vị.
 • Nhận các biện pháp bảo vệ được nêu trong Đạo Luật Tuyên Ngôn Các Quyền và Trách Nhiệm của Bệnh Nhân (HRS Chương 432E).
 • Biết tên và chức danh của các nhà cung cấp chăm sóc cho quý vị.
 • Được đối xử theo cách tôn trọng.
 • Được đối xử theo cách tôn trọng phẩm giá.
 • Được tôn trọng quyền riêng tư.
 • Quyết định cùng nhà cung cấp về dịch vụ chăm sóc quý vị nhận được.
 • Trò chuyện về dịch vụ chăm sóc quý vị cần khi dịch vụ này liên quan đến tình trạng sức khỏe của quý vị. Nội dung trò chuyện này bao gồm lựa chọn và rủi ro liên quan, bất kể chi phí hoặc phạm vi phúc lợi. Quý vị phải nhận được thông tin này theo cách quý vị hiểu được.
 • Biết được nhu cầu chăm sóc sức khỏe sau khi quý vị ra viện hoặc rời khỏi văn phòng của nhà cung cấp.
 • Từ chối chăm sóc, miễn là quý vị đồng ý chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
 • Không tham gia vào bất kỳ nghiên cứu y tế nào.
 • Gửi đơn than phiền và/hoặc kháng cáo về chương trình hoặc dịch vụ chăm sóc mà chương trình cung cấp. Và biết rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến cách chương trình đối xử với quý vị.
 • Không chịu bất kỳ hình thức giới hạn hoặc cô lập nào dưới dạng phương thức ép buộc, kỷ luật, lợi dụng hoặc trả thù.
 • Yêu cầu và nhận bản sao hồ sơ sức khỏe hành vi của quý vị.
 • Yêu cầu sửa đổi hoặc sửa hồ sơ sức khỏe hành vi của quý vị.
 • Được chương trình giữ bí mật hồ sơ của quý vị.
 • Cho biết mong muốn chăm sóc sức khỏe của quý vị bằng cách sử dụng chỉ thị trước.
 • Đóng góp ý kiến về quyền và trách nhiệm của hội viên chương trình.
 • Sử dụng những quyền này bất kể giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, thu nhập, giáo dục hoặc tôn giáo.
 • Được tất cả nhân viên của chương trình tôn trọng các quyền.
 • Nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, có thể so sánh về số lượng, thời gian và phạm vi với những dịch vụ được cung cấp theo chương trình Fee-for-Service (Dịch Vụ Có Tính Phí) của Medicaid và đầy đủ về số lượng, thời gian cũng như phạm vi hợp lý để đạt được mục đích mà theo đó dịch vụ được cung cấp.
 • Nhận được dịch vụ phù hợp mà không bị từ chối hoặc cắt giảm chỉ vì chẩn đoán, loại bệnh hoặc tình trạng sức khỏe tâm thần.
 • Nhận được tất cả thông tin theo cách quý vị có thể dễ dàng hiểu được, ở định dạng thay thế và ở cách thức phù hợp với các nhu cầu đặc biệt của quý vị.
 • Nhận được trợ giúp để hiểu các quy tắc và phúc lợi của chương trình.
 • Nhận được dịch vụ thông dịch bằng lời miễn phí. Dịch vụ này dành cho tất cả ngôn ngữ không phải Tiếng Anh, không phải chỉ cho những ngôn ngữ phổ biến nhất.
 • Được thông báo rằng có sẵn dịch vụ thông dịch bằng lời cho quý vị và cách nhận dịch vụ này.
 • Nhận thông tin về:
  • Các đặc điểm cơ bản của dịch vụ chăm sóc có quản lý.
  • Ai có thể hoặc không thể tham gia chương trình.
  • Trách nhiệm của chương trình đối với việc điều phối chăm sóc một cách kịp thời để có thể đưa ra lựa chọn cập nhật (các hội viên tiềm năng).
 • Nhận được mô tả đầy đủ về quyền rời khỏi chương trình.
 • Nhận được thông báo về mọi thay đổi lớn đối với phúc lợi. Quý vị phải nhận được thông báo này ít nhất 30 ngày trước khi thay đổi có hiệu lực.
 • Nhận được thông tin đầy đủ về các dịch vụ cấp cứu và ngoài giờ.
 • Nhận được chính sách của chương trình về giới thiệu đối với chăm sóc chuyên khoa và các phúc lợi khác không được Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của hội viên cung cấp.
 • Được áp dụng tất cả những quyền này với người mà quý vị chỉ định hợp pháp để đưa ra quyết định về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.
 • Tự do thực hiện các quyền, bao gồm quyền liên quan đến nộp đơn than phiền hoặc kháng cáo và việc thực hiện những quyền này sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến cách chương trình đối xử với quý vị.
 • Nhận được ý kiến thứ hai miễn phí cho thành viên.
 • Nhận được các dịch vụ ngoài mạng lưới nếu chương trình sức khỏe không thể cung cấp các dịch vụ này trong mạng lưới, miễn là chương trình sức khỏe không thể cung cấp các dịch vụ này trong mạng lưới và không thanh toán nhiều hơn chi phí dự kiến nếu dịch vụ được cung cấp trong mạng lưới.
 • Nhận được dịch vụ theo tiêu chuẩn thời gian chờ cuộc hẹn.
 • Nhận được các dịch vụ theo cách phù hợp về phương diện văn hóa.
 • Nhận được các dịch vụ theo cách phối hợp.
 • Được bảo vệ quyền riêng tư.
 • Được tham gia phát triển chương trình chăm sóc.
 • Có quyền tiếp cận với các nhà cung cấp ký hợp đồng với chương trình sức khỏe.
 • Có quyền tiếp cận trực tiếp các bác sĩ chuyên khoa (nếu quý vị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt).
 • Được thông báo về các hạn chế đối với quyền tự do lựa chọn giữa các nhà cung cấp trong mạng lưới.
 • Không bị tùy ý từ chối hoặc cắt giảm các dịch vụ về số lượng, thời gian hoặc phạm vi do chẩn đoán, loại bệnh hoặc bệnh lý.
 • Nhận được mô tả về trách nhiệm chia sẻ chi phí, nếu có.
 • Không phải chịu trách nhiệm pháp lý về:
  • Các khoản nợ của chương trình chăm sóc sức khỏe trong trường hợp mất khả năng thanh toán.
  • Các dịch vụ được bao trả do chương trình chăm sóc sức khỏe cung cấp cho thành viên mà theo đó Bộ Phận Med-QUEST không thanh toán cho chương trình chăm sóc sức khỏe.
  • Các dịch vụ được bao trả cung cấp cho thành viên mà theo đó Bộ Phận Med-QUEST hoặc chương trình sức khỏe không thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà cung cấp dịch vụ; và khoản thanh toán các dịch vụ được bao trả được cung cấp theo hợp đồng, giới thiệu hoặc sắp xếp khác trong phạm vi mà những khoản thanh toán đó vượt quá số tiền thành viên phải thanh toán nếu chương trình sức khỏe đã cung cấp dịch vụ trực tiếp.
 • Chỉ chịu trách nhiệm về chia sẻ chi phí như được mô tả trong chương trình của quý vị.
 • Được cung cấp thông báo bằng văn bản về mọi thay đổi quan trọng liên quan đến quyền, trách nhiệm và thủ tục của thành viên ít nhất 30 ngày trước ngày thay đổi có hiệu lực theo dự kiến.

Trách Nhiệm của Thành Viên

Là thành viên, quý vị cũng có trách nhiệm:

 • Cung cấp thông tin mà chương trình và các nhà cung cấp cần để mang đến dịch vụ chăm sóc.
 • Tuân thủ các chương trình và hướng dẫn về chăm sóc mà quý vị đã thỏa thuận với Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Hiểu rõ các vấn đề sức khỏe của quý vị.
 • Giúp đặt ra các mục tiêu điều trị mà quý vị và Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị thỏa thuận.
 • Đọc Cẩm Nang Thành Viên để hiểu cách thức hoạt động của chương trình.
 • Luôn mang theo thẻ ID hội viên 'Ohana CCS của quý vị.
 • Luôn mang theo thẻ Medicaid của quý vị.
 • Xuất trình thẻ ID của quý vị với mỗi nhà cung cấp.
 • Thông báo cho ‘Ohana CCS nếu quý vị mất thẻ ID hội viên.
 • Lên lịch hẹn cho tất cả trường hợp chăm sóc sức khỏe hành vi không cấp cứu thông qua Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.
 • Nhận giới thiệu từ Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị cho dịch vụ chăm sóc chuyên khoa.
 • Hợp tác với những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 • Đến các cuộc hẹn đúng giờ.
 • Thông báo cho văn phòng của nhà cung cấp nếu quý vị cần hủy hoặc thay đổi cuộc hẹn.
 • Tôn trọng quyền của tất cả các nhà cung cấp.
 • Tôn trọng tài sản của tất cả các nhà cung cấp.
 • Tôn trọng quyền của các bệnh nhân khác.
 • Không gây rối trong văn phòng của nhà cung cấp.
 • Biết rõ thuốc đang dùng, tác dụng của thuốc và cách dùng thuốc đúng cách.
 • Giúp Cơ Quan/Người Quản Lý Trường Hợp hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhận được các bản sao của tất cả hồ sơ sức khỏe trước đây của quý vị.
 • Thông báo cho chương trình trong vòng 48 giờ, hoặc sớm nhất có thể, nếu quý vị nhập viện hoặc nhận được dịch vụ chăm sóc của phòng cấp cứu.
 • Gọi cho ‘Ohana CCS để biết thông tin hoặc nhận câu trả lời cho các câu hỏi. Gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số điện thoại miễn cước 1-866-401-7540 (TTY 711).