Skip to Main Content

Cách Tham Gia

Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng là Gì?

Dịch Vụ Chăm Sóc Cộng Đồng (CCS) của ‘Ohana là chương trình chăm sóc sức khỏe hành vi có quản lý. Chương trình này dành cho các thành viên Medicaid gặp vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng.

Ai Sẽ Hội Đủ Điều Kiện? Làm Thế Nào Để Đăng Ký?

Các thành viên có thể được giới thiệu đến chương trình 'Ohana CCS để nhận dịch vụ sức khỏe hành vi nếu họ:

  1. Được bao trả theo chương trình hỗ trợ y tế QUEST Integration (QI); và
  2. Được chẩn đoán là gặp vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng

Cách đăng ký:

  • Gặp nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe hành vi của quý vị
  • Yêu cầu nhà cung cấp hoàn thành mẫu đơn đăng ký Bệnh Tâm Thần Nghiêm Trọng 1157
  • Nhà cung cấp của quý vị có thể truy cập cổng thông tin bảo mật của nhà cung cấp để truy cập mẫu đơn đăng ký

Tôi Có Thể Nhận Được Những Phúc Lợi Gì?

Các hội viên chương trình ‘Ohana CCS có quyền tiếp cận nhiều phúc lợi sức khỏe hành vi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Nằm Viện Điều Trị Bệnh Tâm Thần Nội Trú
  • Dịch Vụ Phòng Cấp Cứu(ED)
  • Chẩn Đoán
  • Quản Lý Thuốc

Quý Vị Có Câu Hỏi?

Gọi cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng theo số điện thoại miễn cước 1-866-401-7540 (TTY 711).