Phúc Lợi

Chương trình QUEST Integration của ‘Ohana cung cấp nhiều dịch vụ y tế khác nhau để giúp quý vị khỏe mạnh. Khi là thành viên, quý vị có thể chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) làm bác sĩ cá nhân của mình.

Các phúc lợi bao gồm, nhưng không giới hạn ở

  • Tiêm chủng cho trẻ
  • Phương tiện đưa đón đến cuộc hẹn khám sức khỏe (khi cần thiết và bắt buộc về mặt y tế)
  • Bảo hiểm thuốc
  • Các chương trình quản lý chăm sóc
  • Gọi đến Đường Dây Y Tá Tư Vấn 24 Giờ theo số miễn cước 1-800-919-8807
  • Dịch vụ phiên dịch
  • Dịch vụ khách hàng
  • Các Dịch Vụ Sàng Lọc Định Kỳ Sớm, Chẩn Đoán & Điều Trị (EPSDT)

Để có danh sách toàn bộ các phúc lợi của thành viên, vui lòng xem bản tóm tắt các phúc lợi của chúng tôi hoặc Cẩm Nang Thành Viên.

Hưởng Các Dịch Vụ Được Bao Trả

Tìm hiểu cách hưởng các dịch vụ được ‘Ohana Health Plan bao trả. Chương trình này không có khoản đồng thanh toán hoặc đồng bảo hiểm, ngoại trừ chia sẻ chi phí như được mô tả trong chương trình của quý vị.