Các Dịch Vụ Yêu Cầu Sự Cho Phép Trước

Chúng tôi cần phê duyệt một số dịch vụ trước khi cung cấp cho quý vị. Điều này được gọi là cho phép trước hoặc xác nhận trước. Quý vị có thể phải thanh toán cho các dịch vụ không được bao trả này nếu không nhận được sự cho phép trước của ‘Ohana.

PCP hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị sẽ liên hệ với chúng tôi để yêu cầu phê duyệt này. Nếu không phê duyệt những dịch vụ đó, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về quy trình kháng cáo và quyền của quý vị đối với phiên điều trần DHS nếu quý vị không hài lòng với quyết định của chúng tôi.

Quý vị cần sự cho phép trước đối với các dịch vụ này:

  • Một số thiết bị y tế và nguồn tiếp liệu y tế nhất định
  • Một số thủ thuật y khoa do PCP hoặc bác sĩ chuyên khoa của quý vị thực hiện
  • Giới thiệu đến cơ quan quản lý hồ sơ và/hoặc nhà nuôi dưỡng
  • Giấy giới thiệu hoặc vào ở viện dưỡng lão hoặc nhà ở
  • Hóa trị
  • Thủ thuật phẫu thuật
  • Các thủ thuật thẩm mỹ
  • Dịch vụ bệnh viện không phải cấp cứu
  • Bất kỳ dịch vụ nào ngoài chương trình hoặc chăm sóc ngoài mạng lưới
  • Dịch vụ tại nhà và tại cộng đồng

*danh sách không bao gồm tất cả

Quý vị có thể xem Cẩm Nang Hội Viên hoặc gọi đến Dịch Vụ Khách Hàng theo số miễn cước 1-888-846-4262 (TTY 711) để biết danh sách cập nhật nhất.

Trong vòng mười bốn (14) ngày, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi có thể cần thêm thời gian để đưa ra quyết định này. Nếu vậy, chúng tôi sẽ cần thêm tối đa mười bốn (14) ngày theo lịch. Quý vị hoặc bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu chúng tôi đưa ra quyết định nhanh (quyết định đưa ra trong vòng 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu về dịch vụ). Quý vị có thể yêu cầu quyết định nhanh nếu việc chờ đợi đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị.

Đôi khi, chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để đưa ra quyết định nhanh. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần thêm tối đa mười bốn (14) ngày làm việc theo lịch để đưa ra quyết định hoặc phê duyệt.