Dịch Vụ Nhà Thuốc

Chương trình bao trả thuốc có trong Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (PDL). Một số thuốc sẽ yêu cầu phê duyệt thông qua mẫu đơn Yêu Cầu Quyết Định Bảo Hiểm (CDR) do bác sĩ của quý vị điền. (Điều này áp dụng với các thuốc yêu cầu sự chấp thuận trước và những thuốc đó không có trong PDL.) Danh sách cũng sẽ bao gồm thuốc có các giới hạn như sự chấp thuận trước, giới hạn số lượng, phương pháp trị liệu từng bước, giới hạn tuổi hoặc giới hạn giới tính.

Tìm kiếm thuốc bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi.

Danh Sách Thuốc Ưu Tiên Đã In:

Mẫu Đơn Yêu Cầu Đánh Giá Thuốc:

Luôn xuất trình Thẻ ID ‘Ohana tại nhà thuốc.

  • Các hội viên chỉ có Medicaid sẽ không phải trả khoản đồng thanh toán cho các thuốc trong Danh Sách Thuốc Ưu Tiên (PDL) của ‘Ohana. Tuy nhiên, sẽ có lúc quý vị phải thanh toán cho các thuốc được bao trả.
  • Điều này có thể xảy ra nếu quý vị quên xuất trình thẻ ID 'Ohana tại nhà thuốc.
  • Nếu quý vị tự trả cho các thuốc được bao trả, quý vị có thể yêu cầu được hoàn tiền. Chỉ cần điền vào Mẫu Đơn Yêu Cầu Hoàn Trả Hội Viên Trực Tiếp rồi gửi đến ‘Ohana.